Follow
Chien-Thang Vu
Chien-Thang Vu
Thai Nguyen university of Communication and Information Technology
Verified email at ictu.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A comparative study on operating system for wireless sensor networks
TV Chien, HN Chan, TN Huu
2011 International Conference on Advanced Computer Science and Information …, 2011
612011
A comparative study on hardware platforms for wireless sensor networks
TV Chien, HN Chan, TN Huu
International Journal on Advanced Science, Engineering and Information …, 2012
352012
A performance evaluation of improved IPv6 routing protocol for wireless sensor networks
VC Thang, N Van Tao
International Journal of Intelligent Systems and Applications 8 (12), 18, 2016
162016
Cognitive IoT relaying NOMA networks with user clustering and imperfect SIC
AT Le, DT Do, WT Chang, CT Vu
Peer-to-Peer Networking and Applications 14, 3170-3180, 2021
82021
A solution for water factories in Vietnam using automatic meter reading technology
VC Thang
International Journal of Computer Network and Information Security 10 (8), 44-50, 2018
82018
A comparative study of network performance between ContikiMAC and XMAC protocols in data collection application with ContikiRPL
VC Thang
International Journal of Computer Network and Information Security 11 (8), 32-37, 2019
52019
Về một hệ thống nghiên cứu thực nghiệm cho mạng cảm biến không dây
VC Thắng, CH NGUYỄN, T LÊ NHẬT
Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 3 (64), 103-109, 2013
52013
Operating System for Wireless Sensor Networks and an Experiment of Porting ContikiOS to MSP430 Microcontroller
TV Chien, HN Chan, TN Huu
Jurnal Ilmu Komputer dan Informasi 5 (1), 50-56, 2012
42012
A Comparative Study of Data Collection Routing Protocols for Water Meter Reading Devices Network
VC Thang
Int. J. Wirel. Microw. Technol 10 (6), 1-8, 2020
22020
Lê Nhật Thăng,“Đánh giá hiệu năng giao thức định tuyến IPv6 cho mạng cảm biến không dây”
VC Thắng
Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, ISSN, 2015
2*2015
Zigbee Based Mobile Sensing for Wireless Sensor Networks
A Coboi, MT Nguyen, TC Vu, MD Nguyen, DT Nguyen
Computer Networks and Communications, 325–342-325–342, 2023
2023
Approach New Framework of Compressive Sensing Based Secret Sharing in Wireless Sensor Network: Theory and Applications
TC Vu, MT Nguyen, VT Nguyen, QC Le
International Conference on Advances in Information and Communication …, 2023
2023
Wireless Sensor Network Based Gas Monitoring System Utilizing ZigBee Technology
A Coboi, MT Nguyen, KT La, TC Vu
Journal of Electronics and Electrical Engineering, 190–207-190–207, 2023
2023
Máy đọc chỉ số thông minh: Điện, nước, gas, khí
VC Thắng, NT Công, ĐT Tuấn
VN Patent 36,133, 2023
2023
ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RPL VỚI CÁC HÀM MỤC TIÊU KHÁC NHAU
VC Thắng, NTT Bình
TNU Journal of Science and Technology 227 (08), 140-147, 2022
2022
Smart Agriculture Solutions for Vietnamese Farmers
CT Vu
EAI Endorsed Transactions on Internet of Things 8 (4), 1-7, 2022
2022
Mạng cảm biến và ứng dụng
VC Thắng
https://nxbxaydung.com.vn/mang-cam-bien-va-ung-dung-b10791.html, 2022
2022
TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY QUA BỀ MẶT PHẢN XẠ THÔNG MINH
NT Tùng, NTT Bình, VC Thắng
TNU Journal of Science and Technology 226 (07), 204-218, 2021
2021
Thiết kế FPGA
VC Thắng, NT Tùng, NN Hoan, HM Việt, VV Diện
https://nxbxaydung.com.vn/thiet-ke-fpga-b9165.html, 2021
2021
Internet vạn vật
VC Thắng, NT Tùng
https://nxbxaydung.com.vn/internet-van-vat-b6939.html, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20