Sledovať
Peter Glončák
Peter Glončák
Department of phytology, Technical university in Zvolen, Slovakia
Žiadny overený e-mail
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Tree species and management effect on herb layer species composition in mountain fir-beech forests of the Western Carpathians
K Ujházy, E Križová, P Glončák, B Benčaťová, J Nič
The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability, 239-255, 2013
82013
Dynamika vegetácie prírodných horských smrečín, autoreferát dizertačnej práce
P Glončák
Dizertačná práca [depon in katedra fytológie, Technická univerzita vo Zvolene], 2009
62009
Príspevok k metódam hodnotenia dynamiky vegetácie na príklade horských smrečín Nízkych Tatier
P Glončák
Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. TU vo Zvolene, Zvolen …, 2007
42007
Hodnotenie prirodzenosti lesných porastov na základe typologických jednotiek (prıklad z ochranného pásma Badınskeho pralesa)
P Gloncák
Geobiocenologie a jejı aplikace. Geobiocenologické spisy 11, 39-46, 2007
32007
Disturbance history drives current compositional and diversity patterns of primary Picea abies (L.) Karst. forest vegetation
T Koutecký, K Ujházy, D Volařík, M Ujházyová, F Máliš, E Gömöryová, ...
Forest Ecology and Management 520, 120387, 2022
22022
Diverzita mikrostanovíšť a ich vplyv na regeneráciu smreka a jarabiny vtáčej v horských pralesoch Nízkych Tatier
P Glončák
Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2010, 71, 2010
12010
The diversity of microhabitats and their impact on the regeneration of spruce and rowan in the mountain forests of the Low Tatras
P Gloncak
2010
Dynamika vegetácie prírodných horských smrečín, Dizertačná práca
P Glončák
Technická univerzita vo Zvolene, 2009
2009
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
P Glončák
Technická univerzita vo Zvolene» Lesnícka fakulta» Katedra fytológie, 2006
2006
Disturbance History Explains Current Compositional and Diversity Patterns of Primary Picea Abies Forest Vegetation
T Koutecký, K Ujházy, D Volarik, M Ujházyová, F Máliš, E Gömöryová, ...
Available at SSRN 4041248, 0
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–10