Sledovať
Peter Glončák
Peter Glončák
Department of phytology, Technical university in Zvolen, Slovakia
Žiadny overený e-mail
Názov
Citované v
Citované v
Rok
Tree species and management effect on herb layer species composition in mountain fir-beech forests of the Western Carpathians
K Ujházy, E Križová, P Glončák, B Benčaťová, J Nič
The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability, 239-255, 2013
82013
Dynamika vegetácie prírodných horských smrečín, autoreferát dizertačnej práce
P Glončák
Dizertačná práca [depon in katedra fytológie, Technická univerzita vo Zvolene], 2009
62009
Príspevok k metódam hodnotenia dynamiky vegetácie na príklade horských smrečín Nízkych Tatier
P Glončák
Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. TU vo Zvolene, Zvolen …, 2007
42007
Hodnotenie prirodzenosti lesných porastov na základe typologických jednotiek (prıklad z ochranného pásma Badınskeho pralesa)
P Gloncák
Geobiocenologie a jejı aplikace. Geobiocenologické spisy 11, 39-46, 2007
32007
Diverzita mikrostanovíšť a ich vplyv na regeneráciu smreka a jarabiny vtáčej v horských pralesoch Nízkych Tatier
P Glončák
Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2010, 71, 2010
12010
Disturbance history drives current compositional and diversity patterns of primary Picea abies (L.) Karst. forest vegetation
T Koutecký, K Ujházy, D Volařík, M Ujházyová, F Máliš, E Gömöryová, ...
Forest Ecology and Management 520, 120387, 2022
2022
The diversity of microhabitats and their impact on the regeneration of spruce and rowan in the mountain forests of the Low Tatras
P Gloncak
2010
Dynamika vegetácie prírodných horských smrečín, Dizertačná práca
P Glončák
Technická univerzita vo Zvolene, 2009
2009
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
P Glončák
Technická univerzita vo Zvolene» Lesnícka fakulta» Katedra fytológie, 2006
2006
Disturbance History Explains Current Compositional and Diversity Patterns of Primary Picea Abies Forest Vegetation
T Koutecký, K Ujházy, D Volarik, M Ujházyová, F Máliš, E Gömöryová, ...
Available at SSRN 4041248, 0
Systém momentálne nemôže vykonať operáciu. Skúste to neskôr.
Články 1–10