Dušan Barabas
Dušan Barabas
Unknown affiliation
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Vascular plant endemism in the Western Carpathians: spatial patterns, environmental correlates and taxon traits
P Mráz, D Barabas, L Lengyelová, P Turis, A Schmotzer, M Janišová, ...
Biological Journal of the Linnean Society 119 (3), 630-648, 2016
232016
Morphometric and geological conditions for sediment accumulation in the Udava River, Outer Carpathians, Slovakia
D Barabas, J Bóna, D Klein, L Balážovičová
Journal of Geographical Sciences 27 (8), 981-998, 2017
72017
Krasová hydrografia na kontakte Slovenského krasu a Košickej kotliny
Z HOcHmutH, D BArABAs
Slovenský kras 39, 59-66, 2001
62001
Hydromorfologický prieskum Váhu ako nástroj pre manažment vodných tokov na Slovensku
L Anstead, D Barabas
Geografický časopis 65 (1), 61-81, 2013
52013
Akumulačné formy v koryte toku Bodva a ich priestorové rozšírenie
D BARABAS, J SÝKOROVÁ
Geomorphologia Slovaca et Bohemica 7 (2), 58-64, 2007
52007
Analýza priestorového rozšírenia akumulačných foriem v korytových úsekoch Bodvy
D BARABAS
Geomorphologia Slovaca et Bohemica, ASG SAV, ČAG, GÚ SAV,(v tlači), 2008
32008
AQUATIC INVERTEBRATES IN OLŠAVA RIVER (SLOVAKIA): WHAT THEY TELL US ABOUT THE RIVER CATCHMENT?
P MANKO, J KOŠČO, L KOŠUTHOVÁ, D BARABAS, J LEŠKOVÁ
Acta Oecologica Carpatica 5, 2012
22012
Analýza druhovej skladby stromovej etáže na území Slovenského krasu
M BALOGH, D BARABAS
Geographia Cassoviensis 10 (2), 93-106, 2016
12016
Patterns of vascular plant endemism in the Western Carpathians in relation to geography, environmental factors and taxon traits
P Mraz, T Barabas, L Lengyelova, P Turis, A Schmotzer, M Ronikier
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica. Supplement 1 (55), 2013
12013
Zmeny extrémov zrážkovo-odtokových parametrov v povodí Olšavy v rokoch 1985–2009
D BARABAS, M TKÁČ
Geographia Cassoviensis, 12-17, 2011
12011
Disparita priestorového rozšírenia akumulačných foriem tokov Bodva a Chotárneho potoka
D BARABAS, J FRÁNIKOVÁ
Geographia Cassoviensis 3 (2), 17-22, 2009
12009
DISTRIBUTION OF CRUSTACEA IN SLOVAKIA'S EASTERN CARPATHIANS AND PROBLEMS OF PRESERVATION
I Hudec, D Barabas, J Platko
Biodiversity Conservation in Transboundary Protected Areas, 252, 1996
11996
Analysing riverbed morphology as a response to changes of geological and neotectonic conditions: A case study of the oľšava river
D Barabas, M Tkáč
Quaestiones Geographicae 38 (3), 109-122, 2019
2019
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Prírodovedecká fakulta
RNDD Barabas, MA Labunová
VZŤAH POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD V OKOLÍ JASOVA
DBD Haviarová
Prejavy klimatických zmien v časti Košickej kotliny a ich možný vplyv na druhotnú štruktúru krajiny
D BARABAS
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16