Najlepąie publikácie
h5-index je h-index (Hirschov index) pre články, ktoré boli zverejnené počas 5 predchádzajúcich rokov. Jedná sa o najväčąí počet článkov h zverejnených v rokoch 2015-2019, ktoré obsahujú rovnaký počet citácií h.skry»
h5-medián publikácie je medián (stredná hodnota) počtu citácií článkov, ktoré spoločne vytvárajú h5-index.skry»
Publikáciah5-indexh5-medián
1.Medycyna Pracy1519
2.Studia Ekonomiczne1421
3.Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe1419
4.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu1416
5.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia1318
6.Rocznik Ochrona ¦rodowiska1316
7.Przegl±d Organizacji1217
8.Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarz±dzanie/Politechnika ¦l±ska1216
9.Mechanik1116
10.Nierówno¶ci Społeczne a Wzrost Gospodarczy1116
11.Marketing i Rynek1115
12.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny1115
13.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej1115
14.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu1114
15.Wiadomo¶ci Statystyczne. The Polish Statistician1113
16.Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo¶ci1113
17.Handel Wewnętrzny1016
18.Nafta-Gaz1014
19.Turystyka Kulturowa1012
20.Logistyka1011
21.Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania Uniwersytetu Szczecińskiego1010
22.TTS Technika Transportu Szynowego918
23.Przegl±d Geograficzny917
24.Wie¶ i Rolnictwo915
25.Studia Miejskie914
26.Studia Oeconomica Posnaniensia914
27.Folia Turistica/Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie912
28.Gospodarka Narodowa912
29.Optimum. Studia Ekonomiczne912
30.Problemy Jako¶ci912
31.Przegl±d Geologiczny912
32.Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia911
33.Nauka i Szkolnictwo Wyższe911
34.Problemy Zarz±dzania911
35.Studia Socjologiczne911
36.Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarz±dzanie911
37.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie911
38.Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych910
39.Materiały Budowlane910
40.Przegl±d Geopolityczny910
41.Rynek Energii910
42.Ekonomia i ¦rodowisko99
43.Ekonomiczne Problemy Usług99
44.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich99
45.¦wiat Szkła815
46.Czasopismo Inżynierii L±dowej, ¦rodowiska i Architektury812
47.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia811
48.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarz±dzanie811
49.Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus810
50.Barometr Regionalny. Analizy i prognozy810
51.Ekonomista810
52.Pedagogika Społeczna810
53.Przegl±d Socjologiczny810
54.Przegl±d Socjologii Jako¶ciowej810
55.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna810
56.Studia Regionalne i Lokalne810
57.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji810
58.Przegl±d spawalnictwa810
59.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa ¦wiatowego810
60.Edukacja89
61.Inżynieria Ekologiczna89
62.Journal of Agribusiness and Rural Development89
63.Polityka Energetyczna89
64.Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego89
65.Przegl±d Statystyczny89
66.Bank i Kredyt88
67.Marketing i Zarz±dzanie88
68.Przedsiębiorczo¶ć-Edukacja718
69.Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych713
70.Studia Migracyjne-Przegl±d Polonijny713
71.Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie711
72.Prace Geograficzne711
73.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich711
74.Studia BAS711
75.Terminus711
76.E-Mentor710
77.Postępy Mikrobiologii710
78.Problemy Rozwoju Miast710
79.Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie710
80.Przegl±d Politologiczny710
81.Studia Prawno-Ekonomiczne710
82.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie710
83.Acta Entomologica Silesiana79
84.Edukacja Ekonomistów i Menedżerów79
85.Ekonomiczne Problemy Turystyki79
86.Energetyka79
87.Journal of Education, Health and Sport79
88.Management Forum79
89.Nauki o Zarzadzaniu79
90.Organizacja i Kierowanie79
91.Polityka Społeczna79
92.Pomiary Automatyka Robotyka79
93.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG79
94.Przegl±d Telekomunikacyjny+ Wiadomo¶ci Telekomunikacyjne79
95.Studia Obszarów Wiejskich79
96.Sylwan79
97.Transport Miejski i Regionalny79
98.Żywno¶ć Nauka Technologia Jako¶ć79
99.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica78
100.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica78
Dátumy a počty citácií sú odhadnuté a automaticky určené počítačovým programom.